Yleiset myyntiehdot

HÄMEEN PUSSITEHDAS OY:N YLEISET MYYNTIEHDOT (30.12.2015)

Nämä myyntiehdot ovat voimassa 1.1.2016 jälkeen tapahtuville toimituksille.
Myyntiehtoja sovelletaan kaikkiin Myyjän toimituksiin Suomessa, ellei toisin ole sovittu.

1. SOVELTAMISALA

Näissä myyntiehdoissa ”Myyjä” tarkoittaa Hämeen Pussitehdas Oy:tä, joka toimittaa tuotteita (”Tuotteet”) Ostajalle. Näitä myyntiehtoja sovelletaan kaikkiin Tuotteiden kauppaa koskeviin kauppasopimuksiin Myyjän ja Ostajan välillä (”Sopimus”), ellei nimenomaisesti ole kirjallisesti erikseen toisin sovittu.

2. SOPIMUKSEN SYNTYMINEN

Myyjä tai hänen myyntiedustajansa antaa tarjouksen Tuotteista sitoumuksetta, jolloin se on kehotus Ostajalle tehdä ostotarjous. Myyjälle ei synny toimitusvelvollisuutta Ostajan tekemän tilauksen johdosta. Sopimus Ostajan ja Myyjän välillä katsotaan syntyneeksi, kun Myyjä on hyväksynyt Ostajan tilauksen vahvistamalla sen suullisesti tai kirjallisesti oman valintansa mukaisesti. Myyjän vahvistuksen muoto riippuu Sopimuksen sisällön selkeydestä kummallekin osapuolelle.

Ostaja vastaa tarpeellisen tiedon toimittamisesta Myyjälle painolaatan valmistuttamiseksi. Tieto on toimitettava sähköisessä muodossa Myyjän ilmoittamassa tiedostomuodossa. Jos Ostaja ei toimita tarvittavaa tietoa painolaatan valmistamiseksi seitsemän (7) päivän kuluessa Sopimuksen syntymisestä, Myyjä voi katsoa Sopimuksen rauenneen.

Myyjän esitteet, hinnastot, ohjekirjat, ilmoituslehtiset sekä Myyjän ja Ostajan välinen kirjeenvaihto ovat oheisinformaatiota, eivätkä ne tai Ostajan yleiset ehdot tule osaksi Sopimusta.

3. OSTAJAN MAKSUVELVOLLISUUS

Ostajan maksuvelvollisuus alkaa tilauskohtaisesti, kun painolaatan tai tuotteiden valmistus aloitetaan.

Ostajalla ei ole oikeutta kieltäytyä vastaanottamasta tai maksamasta tilaamiaan Tuotteita aikaisemmista toimituksista tekemiensä reklamaatioiden johdosta.

4. TOIMITUSAIKA

Myyjä vahvistaa Tuotteiden toimitusajan tilauskohtaisesti tilauksen hyväksymisen yhteydessä. Myyjän vahvistus voi olla joko suullinen tai kirjallinen.

Myyjä tekee parhaansa toimittaakseen Tuotteet ilmoittamanaan aikana, mutta ei voi taata toimitusaikaa. Myyjän Ilmoittama toimitusaika tai sitä koskeva määräaika ei ole sitova, ellei myyjä ole sitä nimenomaisesti erikseen kirjallisesti vahvistanut ja ellei Ostaja toimittanut painolaatan valmistamiseksi tarvittavaa tietoa sovitun mukaisessa aikataulussa.

Jos Tuote toimitetaan Myyjän ilmoittaman ajan jälkeen, Myyjä ei ole velvollinen korvaamaan mitään kustannuksia tai vahinkoja, ellei viivästyksen syynä ole Myyjän tahallisuus tai törkeä huolimattomuus. Myyjän yleiset vastuunrajoitukset on määritelty näiden ehtojen kohdassa 10.

Viivästyksen sattuessa Ostajalla on oikeus purkaa Sopimus vain, jos hän on asettanut Myyjälle kohtuullisen lisäajan, jonka kuluessa Myyjä ei ole toimittanut Tuotteita.

5. TOIMITUSEHTO

Tuotteiden yleinen toimitusehto on TOP (asiakkaan toimipiste) Finnterms 2010, ellei toimitusehtoa ole tilauksen vahvistamisen yhteydessä erikseen kirjallisesti muutoin sovittu.

Jos toimitus Ostajan tiloihin edellyttää kerroskantoa, sisäänkantoa tai muuta vastaavaa kuljetusyhtiön erikseen laskuttamaa erityistoimenpidettä, niin nämä toimituksen lisäkustannukset laskutetaan Ostajalta Tuotteiden laskutuksen yhteydessä.

6. MAKSUEHTO

Myyjän käyttämä maksuehto Ostajalle on 14 päivää laskun päiväyksestä.

Myyjä voi valintansa mukaan kuitenkin vaatia Ostajalta Sopimuksen mukaisten Tuotteiden ennakkomaksua, jos Ostajalle ei voida myydä luotolla.

Ostajalla ei ole oikeutta kuitata kauppahintaa tai osaa siitä tai pidättyä kauppahinnan maksamisesta minkään tekemänsä reklamaation tai väitetyn vastasaatavan perusteella, ellei asiasta ole erikseen kirjallisesti sovittu myyjän kanssa tai ellei sitä ole lainvoimaisella tuomiolla määrätty Myyjän maksettavaksi.

Jos Ostaja ei maksa kauppahintaa kokonaisuudessaan eräpäivään mennessä,

  1. Myyjällä on oikeus pidättyä kaikkien Myyjän ja Ostajan välisten sopimusten mukaisista toimituksista, kunnes kauppahinta on tullut kokonaisuudessaan maksetuksi.
  2. Myyjällä on oikeus asettaa Ostajalle kohtuullinen määräaika, jonka kuluessa kauppahinta on maksettava. Mikäli kauppahintaa ei makseta määräajan kuluessa, myyjällä on oikeus purkaa kaikki voimassa olleet sopimukset.
  3. Ostaja on velvollinen maksamaan viivästyskorkoa korkolain mukaisesti.

7. OMISTUKSENPIDÄTYS

Myyjä pidättää omistusoikeuden Tuotteisiin, kunnes Ostaja on maksanut kauppahinnan kokonaisuudessaan.

8. MÄÄRÄ

Myyjä tekee parhaansa toimittaakseen Tuotteita tilauksen yhteydessä sovitun määrän. Mahdollisuuksien mukaan Myyjä täydentää mahdollista vajaata toimitusmäärää tilattua Tuotetta vähintään saman tasoisella vastaavalla tai muulla Ostajan kanssa erikseen sovittavalla Tuotteella tai tavalla.

Mahdollisessa vajaa toimitusmäärä -tilanteessa Myyjän laskuttama kauppahinta määräytyy toimitetun määrän mukaisesti.

Ostajan katsotaan hyväksyneen Myyjän lähetysasiakirjassa ilmoitetun määrän, ellei Ostaja ole esittänyt kirjallista huomautusta seitsemän (7) päivän kuluessa Tuotteiden vastaanottamisesta.

9. TUOTTEIDEN VASTAANOTTOTARKASTUS JA REKLAMAATIOT

Ostaja on velvollinen tekemään Tuotteiden vastaanottotarkastuksen viipymättä Tuotteiden saavuttua Ostajan tiloihin.

Ostajan katsotaan hyväksyneen Tuotteen painojäljen, kunnon ja muiden ominaisuuksien suhteen, jollei hän tee kirjallista virheen yksilöivää reklamaatiota seitsemän (7) päivän kuluessa Tuotteiden vastaanottamisesta. Ostajan on varattava Myyjälle mahdollisuus tarkastaa Tuotteet väitetyn virheen toteamiseksi ja sen syyn selvittämiseksi.

Jos Tuotteiden virheellisyys tilaukseen nähden on todettu, Myyjä varaa oikeuden valintansa mukaisesti

  1. pyrkiä sopimaan Ostajan kanssa hinnanalennuksesta
  2. toimittaa uudet tilausta vastaavat Tuotteet virheellisten tilalle ilman kohtuutonta viivästystä. Tällöin virheelliset Tuotteet jäävät Myyjän omaisuudeksi ja Myyjä vastaa niiden poiskuljettamisesta Ostajan tiloista

10. VASTUUNRAJOITUKSET

Tuotteet soveltuvat vain aiottuun käyttötarkoitukseensa, joten Myyjää ei voida pitää vastuullisena Tuotteiden mahdollisesta virheellisestä käytöstä aiheutuneista vahingoista, esimerkiksi värjäytymistä.

Myyjän vahingonkorvausvastuu on kaikissa tapauksissa rajoitettu välittömiin vahinkoihin ja korkeintaan kyseessä olevan toimituserän arvonlisäverottomaan kauppahintaan vähennettynä kuljetuskustannuksilla.

Myyjä ei vastaa Ostajalle mahdollisesti aiheutuneista välillisistä vahingoista, kuten esimerkiksi saamatta jääneestä myyntituotosta tai – voitosta eikä myöskään kolmannen osapuolen mahdollisista välittömistä tai välillisistä vahingoista.

Myyjä vastaa henkilölle aiheutuneesta vahingosta vain, mikäli Myyjän voidaan näyttää aiheuttaneen vahingon tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella.

11. YLIVOIMAINEN ESTE (Force majeure)

Mikäli Myyjän sopimusvelvoitteiden täyttäminen on estynyt tai olennaisesti vaikeutunut välittömästi tai välillisesti Myyjän vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta seikasta, Myyjän toimitusaika pitenee ylivoimaisen esteen ajan. Mikäli Tuotteen toimitus ilmeisesti viivästyy ylivoimaisen esteen takia niin pitkäksi aikaa, että viivästyminen vaikeuttaa olennaisesti Ostajan liiketoimintaa ja Ostajan täytyy tämän vuoksi hankkia korvaavia tuotteita muualta, voidaan Sopimus purkaa Myyjän suostumuksella.

Myyjällä ei ole velvollisuutta maksaa mitään vahingonkorvausta toimituksen viivästymisen tai Sopimuksen täyttämättä jättämisen johdosta, mikäli viivästyminen tai täyttämättä jättäminen johtuvat ylivoimaisesta esteestä.

12. IMMATERIAALIOIKEUDET JA VASTUUT NIIDEN LOUKKAUKSISTA

Ostaja vastaa siitä, että Ostajan toimittama aineisto painettavasta merkkauksesta painolaatan valmistamiseksi ei loukkaa kolmansien immateriaalioikeuksia, hyvää tapaa taikka lain tai viranomaisen määräyksiä. Myyjä ei valvo Ostajan toimittaman aineistoa, joten Ostaja vastaa siitä, että Myyjään ei voida kohdistaa vahingonkorvausvaatimuksia mahdollisista Ostajan vastuulla olevista oikeudenloukkauksista, hyvien tapojen taikka lain tai viranomaisen määräysten rikkomisesta.

Myyjä vastaa siitä, että sen toimittamat palvelut eivät loukkaa Suomessa sopimuksen solmimishetkellä voimassaolevia immateriaalioikeuksia.

13. SOVELLETTAVA LAKI

Myyjän ja Ostajan väliseen Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

14. RIITOJEN RATKAISU

Myyjän ja Ostajan välisestä sopimuksesta aiheutuvat tai siihen liittyvät riitaisuudet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti keskinäisin neuvotteluin ja sovittelemalla.

Jos keskinäisissä neuvotteluissa ei päästä ratkaisuun, ratkaistaan asia Myyjän kotipaikkakunnan käräjäoikeudessa.

15. LISÄYKSET JA MUUTOKSET

Kaikista muutoksista tai lisäyksistä näihin myyntiehtoihin on sovittava kirjallisesti Myyjän ja Ostajan välillä.